Powrót do listy

Komunikaty

07.09.2017

Obowiązki profesjonalnych użytkowników w myśl ustawy z dnia 8 marca 2013 r. i wynikającymi z niej rozporządzeniami.

Powoli kończą się prace polowe. Mając trochę więcej wolnego czasu zachęcamy do przypomnienia sobie przepisów określających obowiązki wynikające ze stosowania środków ochrony roślin. Odpowiadając za bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin koniecznie zapoznaj się z przepisami i przestrzegaj ich w swojej pracy.

Poniżej podajemy je w skrócie. 

Stosowanie środków ochrony roślin regulowane jest przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. i wynikającymi z niej rozporządzeniami. W myśl tej ustawy z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin jest stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony (IO), która polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

Stosowanie art.35 ustawy

§ Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować ich stosowanie z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. 

Obowiązki  podczas wykonywania  zabiegów chemicznych.

Użytkownicy profesjonalni – sadownicy, rolnicy stosujący środki ochrony roślin są zobligowani przestrzegać wymogów integrowanej ochrony roślin (IO). 

Zabiegi środkami ochrony roślin należy stosować z uwzględnieniem w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informacje.

1. Opryskiwanie  należy wykonać w odpowiednich terminach, najlepiej wyznaczonych na podstawie sygnalizacji, bezwzględnie przestrzegając okresów karencji i prewencji. Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte specjalistycznym doradztwem.

2. Zabiegi opryskiwania należy przeprowadzić z zachowaniem minimalnych odległości od miejsc i obiektów i wynoszących co najmniej 20 m od pasiek, 3 m od zbiorników i cieków wodnych, oraz terenów nieużytkowanych rolniczo (w przypadku opryskiwaczy sadowniczych), 1 m od zbiorników i cieków wodnych, oraz terenów nieużytkowanych rolniczo (w przypadku opryskiwaczy rolniczych) chyba że w etykiecie śor podano większe odległości od tych miejsc lub obiektów.

3.Środki ochrony roślin należy stosować w terenie otwartym, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4m/s.

4. Zabiegi opryskiwania należy przeprowadzać sprawnymi technicznie i kalibrowanymi opryskiwaczami, które posiadają aktualne świadectwo okresowych badań stanu technicznego. Badania opryskiwaczy przeprowadza się co 3 lata, przy czym pierwsze badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.

5. Sporządzanie cieczy użytkowej i mycie opryskiwacza powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni, ujęć wody oraz zbiorników i cieków wodnych, w taki sposób by nie skazić gleby i wody.

6. Wszelkie zabiegi mogą być wykonywane jedynie przy użyciu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu na podstawie zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, lub pozwoleń na handel równoległy.

Obowiązki  stosującego środki ochrony roślin

1. Stosujący środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie szkolenia potwierdzone aktualnym, na czas wykonywania zabiegów, zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów.

2. Użytkownik profesjonalny jest zobligowany do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata     dokumentacji zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin. W dokumentacji musi również być wskazany sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

3. Stosujący środki ochrony roślin są zobowiązani do przestrzegania zasad dotyczących przechowywania środków ochrony roślin. Środki ochrony roślin powinny być przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. W miejscu ich przechowywania nie powinny występować nagłe zmiany temperatury. Środki należy przechowywać tak aby nie nagrzewały się od słońca i nie ulegały zawilgoceniu. Najlepiej aby stały zamknięte w szafce, do której dostępu nie będą mieć osoby postronne, a w szczególności dzieci.

Pamiętajmy: 

Środki ochrony roślin są skuteczną i opłacalną bronią w walce z chorobami, szkodnikami i chwastami, ale ich stosowanie wymaga gruntownych umiejętności i ostrożności. 

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej