FLORIS AE – Synthos Agro

zawiera: 0,12% pyretryny.
Środek mszycobójczy w formie dyspensera aerozolowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mszyc, w amatorskiej uprawie róż w ogrodach działkowych i przydomowych. Na roślinie działa wgłębnie.okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 250 ml, 400 ml

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

TREŚĆ ETYKIETY

KARTA CHARAKTERYSTYKI

H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol.H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H304 – Połknięcie i dostanie przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła /iskrzenia /otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 - Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku  w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej