MRÓWKOZOL® aerozol na mrówki – Synthos Agro


zawartość substancji czynnych: 0,1 % permetryna (0,1 g/100 g), 0,2 % d-trans-tetrametryna (0,2 g/100 g), 0,5 % butotlenek piperonylu (0,5 g/100 g). Preparat aerozolowy przeznaczony do zwalczania mrówek w pomieszczeniach mieszkalnych, zabudowaniach gospodarczych, garażach, sklepach, piekarniach, restauracjach. Forma aerozolowa wyposażona w specjalną obrotową rurkę pozwalającą wprowadzić preparat w trudno dostępne miejsca.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 300 ml

TREŚĆ ETYKIETY

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palićP211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P391 Zebrać wyciek. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej