PIBUTOZOL ® P przeciw pchłom – Synthos Agro

zawartość substancji czynnych: 0,1% permetryna (0,1 g/100 g), 0,2% d-trans-tetrametryna (0,2 g/100 g), 0,5% butotlenek piperonylu (0,5 g/100 g). Preparat przeznaczony do zwalczania pcheł na legowiskach zwierząt oraz w budach, prusaków, karaluchów, mrówek, pluskiew i innych owadów biegających w pomieszczeniach mieszkalnych, zabudowaniach gospodarczych, sklepach, piekarniach i restauracjach.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 250 ml

TREŚĆ ETYKIETY

KARTA CHARAKTERYSTYKI

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palićP211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P391 Zebrać wyciek. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej