STOPER GRZYBOBÓJCZY AE – Synthos Agro

zawiera: tebukonazol (związek z grupy triazoli) - 0,015% (0,15 g/kg).
Środek grzybobójczy w formie dyspensera aerozolowego o działaniu układowym do stosowania interwencyjnego w ochronie róż przed mączniakiem prawdziwym róży i czarną plamistością róży w uprawie amatorskiej w ogrodach działkowych i przydomowych. 

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania:300 ml

okres karencji: (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) - nie dotyczy.

TREŚĆ ETYKIETY

KARTA CHARAKTERYSTYKI

H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 -  W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne. P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.P391 – Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej