SAFEN® COMPACT 160 SC – Synthos Agro

zawiera:
80g fenmedifamu, 80g desmedifamu w 1 I środka.
Do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i pastewnym. Zwalcza najbardziej uciążliwe gatunki chwastów dwuliściennych (gorczyca, gwiazdnica, jasnoty, tasznik, żółtlica) w tym szarłata szorstkiego i komosę białą.okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

okres karencji: NIE DOTYCZY

TREŚĆ ETYKIETY
KARTA CHARAKTERYSTYKI

H315 - Działa drażniąco na skórę. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 - Działa drażniąco na oczy. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P270 – Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 – Zebrać wyciek

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

 

 

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej