CURZATE CU 49,5 WP – Synthos Agro

zawiera:
4,5% cymoksanilu i 45% miedzi w postaci tlenochlorku miedzi.
Zapewnia całkowitą ochronę pomidorów w gruncie i pod osłonami oraz ogórków w gruncie przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Polecany także do ochrony ziemniaków i chmielu.


okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 500 g, 1 kg, 10 kg

okres karencji: ziemniaki – 14 dni, chmiel, ogórek (w gruncie), pomidor (w gruncie i pod osłonami) – 7 dni.

TREŚĆ ETYKIETY - UŻYTKOWNICY PROFESJONALNI

TREŚĆ ETYKIETY - UŻYTKOWNICY NIEPROFESJONALNI

KARTA CHARAKTERYSTYKI

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H319 - Działa drażniąco na oczy. H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH208 - Zawiera cymoksanil. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać rozsypany produkt.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej