KAPTAN® PLUS 71,5 WP – Synthos Agro

zawiera:
70% kaptanu, 1,5% triadimenolu.
Środek o działaniu kontaktowym i układowym przeznaczony do zwalczania chorób grzybowych w roślinach sadowniczych, bardzo skuteczny w zwalczaniu parcha i mączniaka, wykazuje bardzo dobre działanie poinfekcyjne nawet do 72 godzin po infekcji. Skuteczny na krótko przed wystąpieniem i po wystąpieniu objawów chorobowych. Dobrze chroni liście i zawiązki owoców.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 kg, 10 kg

okres karencji: (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) - jabłka, gruszki – 7 dni; wiśnie – 14 dni.

TREŚĆ ETYKIETY

KARTA CHARAKTERYSTYKI

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania. H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+ P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.P302+P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zebrać rozsypany produkt.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej