MIEDZIAN® 50 WP – Synthos Agro
zawiera: 50% miedzi w postaci tlenochlorku miedzi. Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do zastosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.


Więcej o Miedzianie - porady praktyczne

 

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 250 g, 500 g, 1,5 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg, 45 kg

okres karencji: jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, winorośl, porzeczka czarna, pomidor, ogórek, fasola szparagowa - 7 dni. Brzoskwinia, orzech włoski, orzech laskowy zatrwian tatarski – nie dotyczy.

TREŚĆ ETYKIETY - UŻYTKOWNICY PROFESJONALNI

TREŚĆ ETYKIETY - UŻYTKOWNICY NIEPROFESJONALNI

KARTA CHARAKTERYSTYKI

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P264 - Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.Zebrać rozsypany produkt.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej