SADOPLON® 75 WP – Synthos Agro

zawiera:
75 % tiuram.
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 500 g, 1 kg, 3 kg, 10 kg, 50 kg

okres karencji: (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) - jabłoń, grusza, truskawka, wiśnia – 7 dni; malina – 28 dni.

TREŚĆ ETYKIETY

KARTA CHARAKTERYSTYKI

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.  H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.  H373 - Może spowodować uszkodzenie narządów (wątroba) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 208 – Zawiera tiuram. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P 102 - Chronić przed dziećmi. P 260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy.  P 280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy. P 312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P 305 +  P 351 + P 338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Zebrać wyciek. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej