TORES 250 EC – Synthos Agro


zawiera: 250 g difenokonazolu/1l (23,64 %).

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i wiśni przed chorobami. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 250 ml, 500 ml, 1 l

okres karencji: (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) - jabłoń, wiśnia - 28 dni.

TREŚĆ ETYKIETY

KARTA CHARAKTERYSTYKI

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 - Działa drażniąco na skórę. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 - Działa drażniąco na oczy. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcja użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P330 - Wypłukać usta. P331 – NIE wywoływać wymiotów. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 - Zebrać wyciek. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej