VALOR® 250 EC

zawiera: difenokonazol (związek z grupy triazoli) - 250 g/l (23,64%)

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie  rzepaku ozimego przed zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych. 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l

okres karencji: - rzepak ozimy - 74 dni.

TREŚĆ ETYKIETY

KARTA CHARAKTERYSTYKI

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 – Działa drażniąco na skórę. H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 – Działa drażniąco na oczy. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 – Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z  OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. P330 – Wypłukać usta. P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem. P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 – Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej