K-PAKK-PAK
działa na szkodniki interwencyjnie, w sposób fizyczny. Po zastosowaniu na rośliny tworzy na powierzchni organów roślinnych gęstą polimerową sieć uniemożliwiającą poruszanie się szkodników, w wyniku czego owady i roztocza giną. Może być stosowany co roku, wielokrotnie w sezonie. Nie powoduje uodparniania się szkodników, nie powoduje spadku skuteczności.

 

Zastosowanie:

1. Drzewa i krzewy owocowe:

-  mszyce, przędziorki, larwy miseczników, ograniczanie liczebności miodówek

Zalecane stężenie: 0,1 – 0,2%  (100-200 ml na 100 l wody)

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

2. Warzywa (ogórek, cebula, kapusta głowiasta, burak ćwikłowy):

- mszyce, przędziorki, ograniczanie występowania wciornastków

Zalecane stężenie: 0,1 -0,2% (100-200 ml na 100 l wody)

Zalecana ilość wody: ilość wody dobierać tak, by zapewnić dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.

3. Rośliny ozdobne:

- mszyce, przędziorki, larwy miseczników, ograniczanie liczebności wciornastków i mączlika szklarniowego

Zalecane stężenie: 0,1 -0,2% (100-200 ml na 100 l wody)

Zalecana ilość wody: ilość wody dobierać tak, by zapewnić dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową

4. Zboża ozime i jare:

-  mszyce

Zalecane stężenie: 0,1 – 0,15%  ( 100-150 ml na 100 l wody )

Przy bardzo dużym nasileniu mszyc, stężenie preparatu można zwiększyć do 0,2%.

Zalecana ilość wody: 200 l/ha

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

okres prewencji dla pszczół: nie dotyczy.

TREŚĆ ETYKIETY

H319 – Działa drażniąco na oczy. H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P264 - dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P270 - nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P330 - Wypłukać usta. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty
i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej