OLEO 84 EC – Synthos Agro


zawiera:
84% oleju mineralnego.
Adiuwant olejowy – środek wspomagający w formie płynu, polepszający właściwości cieczy użytkowej agrochemikaliów stosowanych dolistnie.okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 10 l, 20 l

TREŚĆ ETYKIETY

KARTA CHARAKTERYSTKI

H318: Powoduje poważne uszkodzenia oczu. H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P391 Zebrać wyciek. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. 

Przestrzegać zapisów treści etykiety środka ochrony roślin, z którym jest stosowany.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej