OLEO MAX 1000 SL – Synthos Agro

Surfaktant – środek zwilżający. Specjalistyczny preparat polepszający właściwości cieczy użytkowej agrochemikaliów. Obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej ułatwiając dokładne pokrycie liści. Dzięki temu ciecz użytkowa jest trudniej zmywalna.okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 250 l, 1 l, 5 l

TREŚĆ ETYKIETY

KARTA CHARAKTERYSTYKI

H 315 – działa drażniąco na skórę. H 318 – powoduje poważne uszkodzenie oczu. P280 – Stosować rękawice ochronne odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Przestrzegać zapisów treści etykiety środka ochrony roślin, z którym jest stosowany.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:


W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:

* Klikając 'zapisuje się', akceptujesz politykę prywatności.

nie, dziękuję - nie chcę wiedzieć więcej